Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Crna Gora i Ujedinjene nacije

Rezoluciju o prijemu Crne Gore u UN, Savjet bezbjednosti je donio na sjednici od 22. juna 2006. godine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je na sjednici od 28. juna 2006. godine odlučila da odobri prijem Crne Gore u UN, čime je Crna Gora postala 192. članica OUN.

Nakon prijema u UN, Crna Gora je otvorila svoje misije i imenovala stalne predstavnike pri UN u Njujorku, Beču i Ženevi. Ulaskom u Ujedinjene nacije, Crna Gora je pokrenula proceduru i, do sada, stupila u članstvo skoro svih agencija UN i specijalizovanih organizacija iz sistema UN.

Članstvom u UN otpočeo je proces definisanja liste sporazuma i konvencija kojima je Crna Gora pristupila po osnovu sukcesije, a za koje Generalni sekretar Ujedinjenih nacija obavlja funkciju depozitara. Instrument o pristupanju ovim konvencijama predat je 23. oktobra 2006. godine i obuhvata regulativu iz raznih oblasti: diplomatskih i konzularnih odnosa, zaštite ljudskih prava, prava izbjeglica i osoba bez državljanstva, zdravlja, međunarodne trgovine i razvoja, transporta, obrazovanja, prava mora, trgovačke arbitraže, telekomunikacija, razoružanja, zaštite životne sredine i dr.

Kroz učešće u radu Ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija (UNDP, UNICEF, UNHCR, UNESCO, UNIDO, IAEA, FAO, UNEP, itd.), te organizacija u okviru sistema UN (WHO, ILO, IMO i dr.), Crna Gora koristi mnogobrojne programe podrške za razvoj i saradnju i istovremeno daje doprinos radu ove organizacije kroz aktivno učešće u njenim tijelima u tri glavna centra Ujedinjenih nacija - Njujorku, Ženevi i Beču.

U cilju unapređenja aktivnosti u sistemu UN, Crna Gora je podnijela kandidature za članstvo u sljedećim organima i radnim tijelima UN: Savjet Komisije UN za održivi razvoj u periodu 2011-2014; Izvršni odbor UNDP/Populacioni fond UN od 2014-2015; Savjet bezbjednosti za period 2026-2027; Savjet za ljudska prava 2012-2015, i Izvršni odbor UNESCO.

 

MILENIJUMSKI RAZVOJNI CILJEVI (MDGs)

Milenijumska deklaracija je rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, usvojena na plenarnom zasijedanju 8. septembra 2000. godine. Polazi od suštinskih vrijednosti međunarodnih odnosa u 21. vijeku: sloboda, jednakost, solidarnost, tolerancija, poštovanje prirode, podjela odgovornosti, i kao ključne ciljeve navodi:

 • mir, bezbjednost i razoružanje;
 • razvoj i smanjenje siromaštva;
 • zaštita životne sredine;
 • ljudska prava, demokratija i dobra vladavina;
 • zaštita osjetljivih grupacija;
 • posebne potrebe Afrike;
 • jačanje uloge Ujedinjenih nacija.

U skladu sa usvojenom Milenijumskom deklaracijom Ujedinjenih nacija definisani su Milenijumski razvojni ciljevi (MDGs) :

 1. Iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva i gladi
  • smanjenje za jednu polovinu ukupnog broja ljudi koji žive sa manje od jednog dolara dnevno
  • smanjenje za jednu polovinu ukupnog broja ljudi koji pate od gladi
 1. Postizanje univerzalnog osnovnog obrazovanja
  • osigurati da sva djeca imaju bar osnovno obrazovanje
 1. Promovisanje jednakosti polova
  • eliminisanje nejednakosti polova u osnovnom i srednjem obrazovanju po mogućstvu do 2005, i na svim nivoima do 2015.
 1. Smanjenje smrtnosti kod dece
  • smanjenje za dvije trećine stepena smrtnosti među djecom mlađom od pet godina
 1. Poboljšanje zdravlja majki
  • smanjenje za tri četvrtine stepena smrtnosti porodilja
 1. Borba protiv HIV/AIDS, malarije, i drugih oboljenja
  • zaustavljanje i smanjenje širenja HIV/AIDS
  • zaustavljanje i smanjenje širenja malarije i ostalih bolesti
 1. Obezbjeđenje ekološke održivosti
  • integrisanje principa održivog razvoja u politike i programe država; smanjenje gubitka prirodnih resursa
  • smanjenje za polovinu ukupnog broja ljudi bez stalnog pristupa pijaćoj vodi
  • postizanje značajnih poboljšanja uslova života za najmanje 100 miliona beskućnika, do 2020.
 1. Stvaranje globalnog partnerstva za razvoj
  • dalji razvoj liberalnog tržišta i finansijskih sistema, predvidivih i nediskriminatorskih. Uključuje obavezu za dobro upravljanje, razvoj i smanjenje siromaštva - na nacionalnoj i međunarodnoj osnovi
  • upućivanje na posebne potrebe najnerazvijenijih zemalja. Ovo uključuje bescarinski sistem za njihove proizvode; smanjenje duga visokozaduženih zemalja; ukidanje zvaničnog bilateralnog duga; i veća zvanična pomoć razvoju za zemlje koje su se obavezale na smanjenje siromaštva
  • upućivanje na posebne potrebe kontinentalnih i malih ostrvskih država
  • sveobuhvatno bavljenje problemom duga zemalja u razvoju nacionalnim i međunarodnim merama kako bi vraćanje duga bilo održivo na duže staze
  • u saradnji sa zemljama u razvoju, stvaranje pristojnog i produktivnog posla za mlade
  • u saradnji sa farmaceutskim kompanijama, obezbeđivanje pristupa lijekovima u zemljama u razvoju
  • u saradnji sa privatnim sektorom, obezbeđivanje pristupa pogodnostima savremenih tehnologija, naročito informacionih i komunikacionih.

Kao krajnji rok za dostizanje navedenih ciljeva određena je 2015. godina. Usvojenom rezolucijom, predviđeno je da Generalna skupština redovno izvještava o postignutom napretku u implementaciji odredbi Deklaracije, što će biti predmet periodičnih izvještaja Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.


Crna Gora i Milenijumski razvojni ciljevi -
Vlada Crne Gore je 7. jula 2005. godine usvojila inicijalni Izvještaj o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori. Iako izazov za potpuno ostvarivanje pojedinih ciljeva do 2015. godine ostaje, očekivanja da će MDGs u Crnoj Gori biti u potpunosti realizovani su realna i opravdana. Procjene su zasnovane na povoljnim ekonomskim uslovima i pokazateljima stalnog rasta, izradi potrebnog zakonskog okvira i odgovarajućih strateških dokumenata.


Srednjoročni izvještaj o Milenijumskim razvojnim ciljevima u Crnoj Gori

Srednjoročni izvještaj o Milenijumskim razvojnim ciljevima u Crnoj Gori izrađen je u saradnji sa UN sistemom u Crnoj Gori.
Izvještaj je rađen po smjernicama UN i daje presjek stanja u Crnoj Gori u svih 8 oblasti u odnosu na središnju tačku za dostizanje ciljeva, tj. 2008. godinu. Važnu karakteristiku procesa izrade čini tzv. nacionalizacija MDGs, odnosno njihovo prilagođavanje uslovima u Crnoj Gori, razvojnim ciljevima u kontekstu evropskih integracija.
Izvještaj pokazuje značajan napredak u smanjenju siromaštva kao rezultat ekonomskog rasta i stabilnosti, reformi u zakonodavnom sistemu i socijalnoj politici. I dalje ostaju značajni izazovi u pojedinim oblastima socijalne inkluzije (ugrožene kategorije, Romi, raseljena lica, osobe s invaliditetom, problemi dugoročne nezaposlenosti), rodne ravnopravnosti (učešće žena u politici na nacionalnom i lokalnom nivou), regionalnih razvojnih razlika (nerazvijenost Sjevera, siromaštvo u ruralnim krajevima) i očuvanja životne sredine (jačanje institucija u oblasti životne sredine, razvoj i korišćenje obnovljivih izvora energije).
Izvještaj je predstavljen na Samitu o Milenijumskim razvojnim ciljevima u Njujorku, 20-22. septembra 2010. godine.

Srednjoročni izvještaj o Milenijumskim razvojnim ciljevima u Crnoj Gori možete preuzeti ovdje .


AoC - Alijansa civilizacija

Alijansa civilizacija je inicijativa Ujedinjenih nacija koja je zasnovana na univerzalnim vrijednostima promocije razumijevanja, dijaloga i povjerenja među različitim etničkim zajednicama, kulturama i religijama čije formiranje je predložio Generalni sekretar UN Kofi Anan 14. jula 2005. godine. Namjera je bila da se oformi koalicija protiv ekstremnih stavova i snaga, kao pokret za promovisanje uzajamnog poštovanja vjera i tradicija i za ponovno afirmisanje vrijednosti čovječanstva.

Crna Gora je, imajući u vidu viševjekovnu tradiciju njegovanja multikulturnih i multicivilizacijskih odnosa, razvijanja interkulturnog dijaloga i promocije poštovanja različitosti, avgusta 2007. godine, pristupila Grupi prijatelja Alijanse civilizacije. U cilju unapređenja aktivnosti Crne Gore u Grupi prijatelja Alijanse civilizacija, imenovan je predstavnik u mreži AoC.

U proteklom periodu, zvaničnici Crne Gore su učestvovali na glavnim sastancima Grupe prijatelja Alijanse civilizacija, forumima i ministarskim konferencijama organizovanim pod pokroviteljstvom Alijanse civilizacija.

Na inicijativu Ministarstva inostranih poslova, međuresorska radna grupa Vlade Crne Gore je izradila Nacionalni plan za implementaciju programa Alijanse civilizacija. U radu grupe su učestvovali predstavnici Ministarstva kulture, sporta i medija, Ministarstva prosvjete i nauke, Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja, Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, Ministarstva pravde i Centra za iseljenike, u saradnji sa predstavnikom Crne Gore u Mreži Grupe prijatelja AoC. Nacionalni plan.pdf je dostavljen Sekretarijatu AoC u Njujorku i dostupan je i na zvaničnoj internet adresi AoC     (www.unaoc.org ).

Plan je izrađen na osnovu do sada ostvarenih rezultata nadležnih organa i planiranih aktivnosti u ključnim oblastima djelovanja Alijanse civilizacija: obrazovanje, mladi, mediji i migracije. Metodologija izrade Plana je usklađena sa Implementacionim planom Alijanse civilizacija za period 2007-2009 i opšteprihvaćenom praksom zemalja učesnica inicijative i članica Grupe prijatelja Alijanse civilizacija.