Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Glavna tijela SE

Glavna tijela preko kojih djeluje SE su: Komitet ministara, Parlamentarna skupština SE (PSSE), Kongres lokalnih i regionalnih vlasti (KLRVE), Evropski sud za ljudska prava (ESLJP), Komesar za ljudska prava, Konferencija Međunarodnih nevladinih organizacija (INGO), Sekretarijat.

Komitet ministara Savjeta Evrope

Najznačajniji organ SE za donošenje odluka je Komitet ministara. Svaka država članica u Komitetu je predstavljena ministrom vanjskih poslova ili stalnim predstavnikom na nivou « ministarskih zamjenika » (najčešće ambasadora/šefova misija).

Komitetom ministara Savjeta Evrope, od novembra 2017. godine predsjedava Danska, koja je preuzela predsjedavanje od Češke. Rotacija na mjestu predsjedavajućeg vrši se na polugodišnjoj osnovi. Funkciju predsjedavajućeg trenutno obavlja ministar vanjskih poslova Danske, Anders Samvelsen. Nakon Danske, predsjedavanje će preuzeti Hrvatska.

Parlamentarna skupština Savjeta Evrope (PSSE)

Parlamentarna skupština je „pokretačka snaga“ SE, forum kojeg čini 324 predstavnika-poslanika i 324 zamjenika koji su izabrani od strane nacionalnih parlamenata zamalja članica. Skupština se sastaje u Strazburu četiri puta godišnje na plenarnim petodnevnim sjednicama (kraj januara, aprila, juna i septembra). Izvještajima, rezolucijama i preporukama PSSE daju se smjernice državama članicama, ocjenjuje njihovo ispunjavanje obaveza iz članstva u SE, ocjenjuje, shodno standardima, sprovođenje izbora u državi članici.

Pitanja koja razmatra PSSE uključuju: zaštitu i promociju ljudskih prava i demokratije, ispunjavanje obaveza država članica preuzete članstvom, borbu protiv terorizma, regionalne krize, situaciju izbjeglica i imigranata, dijalog među kulturama i religijama, socijalnu koheziju. Predsjednik PSSE je Stela Kirjakidis (Kipar) izabrana na ovo mjesto 6. oktobra 2017. godine. Generalni sekretar PSSE je Vojček Savicki (Poljska).

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti (KLRVE)

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti država članica Savjeta Evrope (KLRVE) predstavlja pan-evropsko političko vijeće koje broji 648 izabranih članova (regionalni ili opštinski odbornici, gradonačelnici ili predsjednici regionalnih vlasti) koji zastupaju više od 200.000 zajednica iz 47 evropskih država.

Za formiranje Kongresa poseban značaj imala je Prva Konferencija lokalnih vlasti (1957.godine), zatim usvajanje Evropske povelje o lokalnoj samoupravi (1985), i najzad, Stalna Konferencija lokalnih i regionalnih vlasti iz 1994. godine na kojoj je i došlo do formiranja Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti država članica Savjeta Evrope. Nova Povelja Kongresa usvojena je 2007. godine, da bi ista bila usvojena 2011. godine od strane Komiteta ministara Savjeta Evrope.

Uloga KLRVE je u promovisanju lokalne i regionalne demokratije i unapređenju i jačanju lokalnih i regionalnih vlasti. Posebna pažnja se posvećuje primjeni principa Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Takođe, ohrabruju se procesi decentralizacije, kao i prekogranična saradnja između gradova i regija.

Predsjednica KLRVE je Gudrun-Mosler Ternstrem (Gudrun Mosler-Törnström – SOC, Austrija) – izabrana 19. oktobra 2016. godine - koja se stara o usmjeravanju političkih aktivnosti Kongresa i njegovih vijeća, o sprovođenju politika koje promoviše KLRVE, kao i u zastupanju Kongresa u susretima sa drugim međunarodnim organizacijama, shodno opštoj politici Savjeta Evrope koja se odnosi na vanjske odnose. Takođe, predsjednik KLRVE po funkciji osigurava da odluke donijete u Kongresu budu adekvatno sprovedene, a pored toga, sve aktivnosti prezentuje Parlamentarnoj skupštini i Komitetu ministara Savjeta Evrope.

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP)

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) je međunarodni sud osnovan 1959. godine, a čini ga 47 sudija podijeljenih u sekcije. Sjedište Suda je u Strazburu. ESLJP odlučuje o predstavkama pojedinaca ili država u kojima se tretiraju povrede ljudskih prava zagarantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Sud djeluje kao najviša instanca za zaštitu ljudskih prava nakon što se iscrpe svi pravni lijekovi u sudskim postupcima u državama članicama.

Presude Suda su obavezujuće za države, a Komitet ministara se na posebnim tematskim zasijedanjima bavi nadzorom nad izvršenjem presuda ovog suda tj. dinamikom i kvalitetom implementacije presuda. Sudska praksa Suda čini Konvenciju moćnim živim instrumentom za savladavanje novih izazova i konsolidovanje vladavine prava i demokratije u Evropi. Od prvog novembra 2015. godine, funkciju predsjednika ESLJP obavlja Guido Raimondi (Italija).

Zastupnik Crne Gore pred ovom institucijom je od septembra 2015. godine Valentina Pavličić.

Crnogorski sudija u Evropskom sudu za ljudska prava je prof. dr Nebojša Vučinić. Sudije Evropskog suda za ljudska prava bira PSSE sa prethodno odobrene izbalansirane liste koju na osnovu rezultata transparentnog nacionalnog konkursa, država dostavlja Savjetu Evrope.

Komesar za ljudska prava SE

Komesar za ljudska prava je nezavisna i nepristrasna institucija Savjeta Evrope osnovana 1999. godine sa ciljem promovisanja svijesti o značaju i poštovanju ljudskih prava u državama članicama. Komesara bira Parlamentarna Skupština Savjeta Evrope sa liste od tri kandidata koju priprema Komitet ministara na osnovu prijava i obavljenih intervjua. Mandat Komesara za ljudska prava traje šest godina bez mogućnosti obnove, a funkciju trenutno pokriva Nils Muižnieks (Letonija), koji je izabran na tu funkciju 24. januara 2012. godine. On je treći Komesar, nakon Tomasa Hamarberga (Švedska, 2006-2012) i Alvara Gil-Roblesa (1999-2006).

Osnovni ciljevi djelovanja Komesara za ljudska prava su istaknuti u Rezoluciji (99) 50 o Komesaru za ljudska prava Savjeta Evrope. Prema ovoj Rezoluciji, Komesar ima mandat da: podstiče efikasno poštovanje ljudskih prava, i da pomogne državama članicama u implementaciji standarda Savjeta Evrope u domenu ljudskih prava; da promoviše edukaciju i svijest o ljudskim pravima u državama članicama Savjeta Evrope; da prepozna moguće nedostatke u zakonu i praksi koji se tiču ljudskih prava; da olakša aktivnosti nacionalnih ombudsman institucija i drugih struktura za ljudska prava; i da pruži savjete i informaciju u vezi sa zaštitom ljudskih prava širom regiona.

Konferencija međunarodnih nevladinih organizacija (INGO)

Konferencija međunarodnih nevladinih organizacija Savjeta Evrope (INGO) okuplja 350 međunarodnih nevladinih organizacija sa statusom učesnika. Snaga Konferencije se zasniva na ekspertizi svake međunarodne NVO i nacionalnih NVO koji doprinose radu Konferencije. Glavni cilj aktivnosti jeste posvećenost Konferencije obezbjeđivanju primjene ljudskih prava, kao i socijalnih i kulturnih prava, u zakonodavstvima i praksi država članica. Kako bi se postigao ovaj cilj, Konferencija sarađuje sa drugim tijelima Savjeta Evrope, kao i sa vladinim i međuvladinim institucijama. Predsjednik Konferencije INGO je Anna Rurka.