Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Centar za bezbjednosnu saradnju (RACVIAC)

MVPEI

Opšte informacije

RACVIAC je ustanovljen 2000. godine kao »Regionalni centar za asistenciju u verifikaciji i implementaciji kontrole naoružanja« s ciljem pružanja obuke u kontroli naoružanja, promovisanja povjerenja i mjera za izgradnju bezbjednosti, kao i širenje saradnje u Jugoistočnoj Evropi. Kasnije je oblast djelovanja RACVIAC proširena na veliki opseg političko-vojnih pitanja, uključujući reformu sektora bezbjednosti sa akcentom na konverziju sistema odbrane u kontekstu jačanja regionalne stabilnosti. Trenutna situacija, razvoj i promjene u bezbjednosnom okruženju u Jugoistočnoj Evropi zahtijevaju reviziju misije, ciljeva i strukture, kako bi se našao odgovor na buduće bezbjednosne izazove. U skladu s inoviranom orjentacijom Inicijative,  RACVIAC je sada poznat pod nazivom »Centar za bezbjednosnu saradnju«.

RACVIAC je diplomatska, međunarodna, nezavisna, neprofitna, akademska organizacija u regionalnom vlasništvu, odgovorna tijelu za donošenje političkih odluka – tzv. Multinacionalnoj savjetodavnoj grupi (Multinational Advisory Group – MAG). MAG, kao nadzorni komitet za RACVIAC, sastoji se od predstavnika stalnih članova, pridruženih članova i posmatrača. MAG osigurava djelovanje i razvoj RACVIAC u skladu sa usvojenim smjernicama, principima i odlukama. Rukovodeće odredbe (TOR) određuju sastav, zadatke, odgovornosti i pocedure za MAG i njegovo finansiranje.

RACVIAC sarađuje sa i pruža podršku velikom broju međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija i institucija, koje takođe imaju za cilj jačanje stabilnosti i sigurnosti u Jugoistočnoj Evropi. Uspostavljene su čvrste veze sa UN, NATO, EU, OSCE, SEESAC, DCAF i RCC, kao i sa regionalnim agencijama za verifikaciju.

Crna Gora je 21. marta 2007. godine primljena u RACVIAC kao punopravan član.


Članstvo

Članstvo RACVIAC sastoji se od stalnih i pridruženih članova, i država, organizacija i institucija posmatrača:

 • stalni članovi - svi članovi SEECP: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Grčka, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija i Turska;
 • pridruženi članovi - sve zemlje koje žele dati podršku i doprinos dijalogu o bezbjednosti i saradnji u Jugoistočnoj Evropi – Danska, Austrija, Češka, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Holandija, Rusija, Norveška, Slovenija, Španija, Švedska i Velika Britanija;
 • posmatrači – ostale zemlje, institucije i organizacije, koje mogu učestvovati u aktivnostima RACVIAC kao posmatrači poslije odobrenja MAG – Kanada, Poljska, Slovačka, Španija, Ukrajina i SAD.


Strateški ciljevi


Kao strateški ciljevi RACVIAC identifikovani su:

 • jačanje regionalne stabilnosti i bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi;
 • poboljšanje rezultata postignutih kroz mehanizme kontrole naoružanja i mjere izgradnje bezbjednosti;
 • promocija reformi sektora bezbjednosti i podsticanje regionalne saradnje na polju konverzije sistema odbrane;
 • podrška regionalnoj saradnji na  planu efikasne borbe protiv terorizma, krijumčarenja oružja za masovno uništenje, organizovanog kriminala i svih oblika trgovine ljudima, narkoticima, i sl;
 • podrška procesima evropskih i evro-atlanskih  integracija;
 • spremnost na podršku aktivnostima Savjeta za regionalnu saradnju (RCC);
 • uspostavljanje sinergije sa organizacijama i institucijama koje imaju slične ciljeve, npr. EU, NATO, OEBS;
 • saradnja i pružanje podrške evropskoj bezbjednosnoj i sigurnosnoj politici.

Glavne aktivnosti RACVIAC od 2008. godine fokusirane su na tri preovlađujuće teme:

 • međunarodne odnose i saradnju, posebno na evro-atlantske initegracije,
 • reformu sektora bezbjednosti,
 • bezbjednosnu saradnju u okruženju, posebno u kontroli naoružanja.

Godišnji program aktivnosti RACVIAC uključuje preko 30 aktivnosti, u koje spadaju seminari, kursevi i radionice, kao i sastanci MAG i veliki broj vanprogramskih aktivnosti.

Više informacija o aktivnostima Centra RACVIAC možete naći na internet prezentaciji www.racviac.org, dok su na internet adresi http://www.chairmanship.mfa.md/mag-racviac/ dostupne informacije o aktivnostima Republike Moldavije kao trenutnog predsjedavajućeg ovom regionalnom inicijativom.