Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Struktura OEBS-a

OEBS-om, tokom 2017. godini, predsjedava Austrija (rotiranje predsjedavanja je na godišnjoj osnovi), a funkciju predsjedavajućeg trenutno obavlja ministar za Evropu, integracije i vanjske poslove Austrije, Sebastian Kurc.

Kako se predsjedavanje OEBS-om rotira na godišnjoj osnovi, predsjedavajućem, u formatu Trojke, pomažu prethodni i budući predsjedavajući sa ciljem održavanja kontinuiteta aktivnosti Organizacije. Sadašnju Trojku čine aktuelni predsjedavajući - mvp Austrije, bivši predsjedavajući - mvp Njemačke i budući - mvp Italije.

Samit OEBS-a je najviše tijelo OEBS-a za donošenje odluka na najvišem političkom nivou, na nivou šefova država ili vlada. U Astani se 1. i 2. decembra 2010, nakon 11 godina održao Samit OEBS-a, a do sada je održano sedam sastanaka OEBS-a na najvišem nivou.  

Savjet ministara (MC) je, u periodu između Samita, centralno tijelo koje se sastaje godišnje (osim u godinama u kojima se održava samit), obično pred kraj predsjedavanja jedne učesnice OEBS-a, na nivou ministara vanjskih poslova, a sa ciljem razmatranja relevantnih pitanja za OEBS i donošenja odgovarajućih odluka. Do sada je održano dvadeset tri sastanka MC.

Stalni savjet OEBS-a je glavno tijelo za redovne političke konsultacije i donošenje odluka  o svim tekućim pitanjima u okviru oblasti pokrivenih od strane OEBS-a, koje je nadležno za sprovođenje svakodnevnih aktivnosti ove Organizacije. Stalni savjet OEBS-a čine delegacije 57 država učesnica, dok 11 država partnera OEBS za saradnju mogu prisustvovati kao posmatrači. Delegaciju na Stalnom savjetu čini tim diplomata države učesnice koju predvodi ambasador. Predsjedavanje Stalnim savjetom je jednogodišnje, na rotirajućoj osnovi, kao i predsjedavanje OEBS-om.

Forum za bezbjednosnu saradnju (FSC) je autonomno tijelo OEBS - a, koje se sastaje jednom nedjeljno u Beču, gdje se raspravlja i odlučuje o vojnim aspektima bezbjednosti na području OEBS-a, sa posebnim akcentom na mjere izgradnje povjerenja i sigurnosti. Od 2002. godine, FSC-om godišnje predsjedavaju tri zemlje. Rotacija se vrši krajem aprila, avgusta i decembra. Trenutno FSC-om predsjedava Srbija, nakon koje će predsjedavati Slovačka. Prethodna predsjedavajuća je bila Rusija. Crna Gora je po prvi put predsjedavala FSC-om od 22. aprila 2015. godine do  septembra 2015. godine (poslednji sastanak pod crnogorskim predsjedavanjem održan je 22. jula 2015.). U sklopu programa predsjedavanja Forumom za bezbjednosnu saradnju, Crna Gora se bavila sljedećim temama i aktivnostima: kodeks ponašanja u političko-vojnim aspektima bezbjednosti i reforma sektora bezbjednosti/upravljanje sektorom bezbjednosti (SSR/SSG), praktična implementacija SSR/SSG koncepta u Jugoistočnoj Evropi; kontrola konvencionalnog naoružanja i mjere za izgradnju bezbjednosti i povjerenja (CSBMs), korišćenje instrumenata kontrole konvencionalnog naoružanja; obaveze u vezi sa pitanjem transfera konvencionalnog naoružanja (sinergije između UN-ovih i OEBS napora); efikasnost režima Bečkog dokumenta i regionalnih mjera za izgradnju bezbjednosti i povjerenja (CSBMs) u kriznim situacijama: skorašnji trendovi u implementaciji; podregionalna kontrola naoružanja – Dejton Član IV: naučene lekcije; organizovanje 2015. Godišnje pregledne konferencije bezbjednosti.      

Ekonomsko-ekološki forum je godišnji sastanak najvišeg nivoa u okviru ekonomske-ekološke dimenzije OEBS-a. U okviru ekonomsko-ekološke dimenzije djeluje i Kancelarija koordinatora OEBS-a za ekonomsko-ekološke aktivnosti (OCEEA). Funkciju koordinatora OEBS-a za ekonomske-ekološke aktivnosti obavlja Halil Jigitguden (Halil Yiğitgüden), iz Republike Turske.

Sekretarijat je jedna od operativnih struktura OEBS-a, koja pod vođstvom generalnog sekretara obezbjeđuje operativnu podršku organizaciji i pruža podršku Predsjedavajućem u svojim aktivnostima nudeći ekspertizu, pružajući analize u oblastima kao što su upravljanje granicama, borba protiv trgovine ljudima, borba protiv terorizma, sprječavanje i mirno rješavanje konflikata, ekonomske aktivnosti i aktivnosti za zaštitu životne sredine, rodnu ravnopravnost i dr. Sekretarijat je osnovan Poveljom iz Pariza za novu Evropu iz 1990. godine, sa sjedištem u Beču, a podršku pruža Kancelarija u Pragu. Generalnog sekretara OEBS-a bira Savjet ministara na period od tri godine, a od jula 2017. godine, ovu funkciju obavlja švajcarac, Tomas Greminger, koji u ranijem periodu bio švajcarski ambasador u Misiji ove zemlje pri OEBS. T. Greminger je na ovoj funkciji zamijenio italijana Lamberto Zanijera, koji dva mandata pokrivao funkciju GS OEBS. Mandat GS OEBS, u skladu sa poslovnikom, traje 3 godine.

Parlamentarna skupština OEBS-a (PSOEBS) je tijelo OEBS-a sastavljeno od predstavnika parlamenata iz zemalja učesnica OEBS-a koje su potpisale Helsinški završni dokument i Parišku povelju. PSOEBS sačinjava 323 parlamentarca iz 57 zemalja učesnica OEBS-a. Cilj PSOEBS-a je olakšavanje međuparlamentarnog dijaloga, kao važnog aspekta sveukupnih napora da se uspješno odgovori na kompleksne izazove u regionu OEBS-a. PSOEBS-a je autonomni organ koji se ne pridržava konsenzualnog pravila. Budžet PSOEBS-a za dvogodišnji period 2016/2017 iznosi 3,161,000 eura. George Tsereteli iz Gruzije obavlja funkciju predsjednika Parlamentarne skupštine OEBS-a od 9. novembra 2017.g.

ODIHR je glavna institucija za implementaciju ljudske dimenzije. Kancelarija za slobodne izbore je osnovana 1990. godine i razvila se u Kancelariju za demokratske institucije i ljudska prava, tj. ODIHR. Sjedište ove institucije je u Varšavi, a direktorka ODIHR-a od 19. jula 2017. godine je islanđanka Ingibjorg Solrun Gisladotir. Mandat direktora ODIHR traje 3 godine. 

Kancelarija Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a (VKNM) sa sjedištem u Hagu, ustanovljena je 1992. godine, u cilju iznalaženja rješenja za etničke tenzije koje mogu ugroziti mir, stabilnost i prijateljske odnose između zemalja učesnica OEBS-a. Iako je prvobito planirano da se izbor Visokog komesara završi do kraja 2016. godine, proces je prolongiran usljed nedostatka konsenzusa među državama učesnicama. Funkciju Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a od 19. jula 2017.godine, obavlja raniji GS OEBS, italijan Lamberto Zanijer.

Pozicija Predstavnika OEBS-a za slobodu medija, ustanovljena decembra 1997. godine, sa sjedištem Kancelarije u Beču, prati događaje u medijima svih 57 država učesnica OEBS-a. Arlem Dezir iz Francuske je preuzeo ulogu predstavnika OEBS-a za slobodu medija u julu 2017., nakon dva uzastopna mandata ranije predstavnice Dunje Mitrović. Crna Gora i njene institucije imale su i imaju dobru komunikaciju i saradnju sa Predstavnikom OEBS-a za slobodu medija. Saradnja sa ranijom Predstavnicom za slobodu medija je, između ostalog, rezultirala i formiranjem Odbora za nadzor nad istragama slučajeva ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća.

Kancelarija Specijalnog predstavnika i koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima podržava razvoj i implementaciju politika borbe protiv trgovine ljudima. Specijalni predstavnik i koordinator OEBS-a za borbu protiv trgovine ljudima je Madina Jarbusinova (Kazahstan) od septembra 2014. Godine