Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI

MVPEI

PDV i Carina

Crna Gora i Međunarodna organizacija za migracije

Međunarodna organizacija za migracije
International Organization for Migration - IOM

Opšte informacije

Međunarodna organizacija za migracije je vodeća međuvladina organizacija u oblasti migracija, koja radi u bliskoj saradnji sa vladinim, međuvladinim i drugim društvenim organizacijama i institucijama. Inicijalno je konstituisana 1951. kao Međuvladin komitet za evropske migracije (ICEM) sa ciljem da pomogne u raseljavanju velikog broja izbjeglica kao posljedice Drugog svjetskog rata. Više puta je mijenjala ime da bi današnji naziv dobila 1980. godine. Trenutno ima 122 članice, dok 19 država i različitih organizacija ima status posmatrača.

IOM radi sa ciljem pružanja pomoći u organizaciji prevoza, supervizije i iseljenja migranata širom svijeta, unapređenja međunarodne saradnje u pitanjima migracija, asistira u potrazi za praktičnim rješenjima migracionih problema i u obezbjeđivanju humanitarne pomoći migrantima, bilo da je riječ o izbjeglicama, raseljenim licima ili drugim ugroženim osobama.

Aktivnosti IOM obuhvataju četiri široke oblasti migracionog menadžmenta, i to: migracije i razvoj, olakšavanje migracija, regulisanje migracija i oblast prisilnih migracija. Ove aktivnosti uključuju unapređenje međunarodnog migracionog prava, političku debatu, zaštitu prava migranata, polnu i zdravstvenu dimenziju migracija.

Od samih svojih početaka kao operativna logistička agencija, IOM je proširila polje svog djelovanja sa ciljem da postane vodeća međunarodna agencija koja radi sa Vladama i civilnim društvom, čiji su glavni ciljevi: pružanje pomoći migrantima i državama oko izazova operativnog smisla koji su posljedica migracija, produbljivanje znanja o migracijama, podsticanje društvenog i ekonomskog rzvoja putem migracija, ohrabrivanje socijalnog i ekonomskog razvoja kroz migracije, i briga za ljudsko dostojanstvo i dobrobit migranata. Organizacija, pored mjera humanitarne podrške, i pomoći pri izradi propisa iz oblasti migracionog prava, posredstvom svojih Regionalni kancelarija i Misija na nacionalnom nivou, preduzima i aktivnosti na polju prevencije i suzbijanja organizovanog kriminala.

IOM struktura je visoko decentralizovana. Trenutno broji 16 misija sa regionalnim funkcijama koje služe kao centri resursa i 7 specijalnih misija za vezu. Organi IOM su Savjet, Stalni komitet i za programe i finansije, Izvršni komitet i Potkomitet za budžet i finansije.

Crna Gora i Međunarodna organizacija za migracije

Kancelarija Međunarodne organizacije za migracije u Crnoj Gori je osnovana 2000. godine. Njene aktivnosti su usmjerene na uključivanje Crne Gore u niz humanitarnih i socijalnih programa podrške, kao i regionalnih projekata iz oblasti izgradnje institucionalnog i zakonodavnog okvira na polju azila, migracija i viznog režima.
Sporazum o saradnji između Vlade Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije, kojim su regulisana pitanja statusa, privilegija i imuniteta osoblja Međunarodne organizacije za migracije u Crnoj Gori potpisan je 22. februara 2008. godine.

Projekti koje Kancelarija IOM sprovodi u Crnoj Gori

1.  Borba protiv trgovine ljudima: 
2. AENEAS projekat “Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja legalne migracije na Zapadnom Balkanu”
3.Jačanje kapaciteta policije Crne Gore u cilju sprečavanja prekogranične ilegalne migracije i organizovanog kriminala:
4. Društveno osnaživanje mladih u Crnoj Gori:
5. Jačanje prekogranične policijske saradnje na državnoj granici izmedju Republike Hrvatske I Crne Gore: