Manja slova Veća slova RSS

Međunarodno-pravni poslovi
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Generalni direktorat za medjunarodno-pravne poslove

Generalni direktorat za međunarodno pravne poslove vrše poslovi koji se odnose na: praćenje razvoja međunarodnog prava i njegovih instituta; praćenje i analiziranje međunarodno-pravnog položaja i obaveza Crne Gore u međunarodnim odnosima, opštih i posebnih pitanja međunarodnog prava od značaja za Crnu Goru i službu vanjskih poslova; praćenje međunarodno-pravnih aspekata sukcesije (bivše SFRJ u pogledu međunarodnih ugovora i imovine); praćenje međunarodno-pravnih aspekata osnivanja, razvoja i djelovanja međunarodnih sudova (kao što su Međunarodni krivični sud UN-a, Međunarodni krivični sud za područje bivše Jugoslavije UN-a, Međunarodni sud pravde UN-a, Evropski sud pravde, Evropski sud za ljudska prava SE, i dr.); praćenje i usmjeravanje procesa stupanja Crne Gore u međunarodne ugovorne odnose; praćenje međunarodno-pravnih aspekata odnosa Crne Gore i EU; organizovanje, a po potrebi i vođenje pregovora za zaključivanje međunarodnih ugovora; pravno-tehničku redakturu tekstova međunarodnih ugovora, staranje o njihovom potpisivanju, čuvanju i evidenciji; staranje o potvrđivanju, objavljivanju, stupanju na snagu i registraciji međunarodnih ugovora u skladu sa Zakonom o zaključivanju međunarodnih ugovora; vođenje Zbirke međunarodnih ugovora i vršenje stručnih poslova u vezi sa trajnim čuvanjem dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata; vršenje stručnih poslova i radnji prema depozitarima višestranih međunarodnih ugovora (izrada isprava o potvrđivanju, pristupanju i dr); vršenje depozitarske funkcije u vezi sa međunarodnim ugovorima, čiji je depozitar Crna Gora; u saradnji s drugim organima državne uprave, vođenje postupka i pregovora u pogledu sukcesije međunarodnih ugovora bivše Jugoslavije i državne zajednice Srbije i Crne Gore i pripremanja potrebnih materijala u vezi sa tim; praćenje implementacije međunarodnih restriktivnih mjera i stvaranje pravnog osnova za njihovu implementaciju na nacionalnom nivou; druge poslove iz svog djelokruga.

Propisi koji se odnose na medjunarodne ugovore:

- Ustav Crne Gore
- Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora iz 1969;
- Bečka konvencija o sukcesiji država u odnosu na međunarodne ugovore iz 1978.
- Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili međunarodnih organizacija iz 1981.