Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Preleti aviona

Generalni Direktorat za konzularne poslove vrši, pored drugih konzularnih poslova, i poslove:

  1. Pribavljanja dozvola za prelet i slijetanje crnogorskih državnih vazduhoplova na teritorije stranih država (prevoz najviših državnih delegacija i funkcionera)

  2. Prijema, obrade i izdavanje diplomatskih odobrenja za prelet ili slijetanje stranih državnih vazduhoplova na teritoriju Crne Gore, uz stalnu komunikaciju sa stranim DKP i u koordinaciji sa nadležnim državnim organima (Ministarstvo odbrane, Agencija za kontrolu letenja, Agencija za civilno vazduhoplovstvo...)

Za ovu konzularnu aktivnost ne postoji dežurna služba koja je dostupna 24 časa dnevno, 7 dana u nedjelji, već se ona obavlja u okviru redovnog radnog vremena, radnim danom od 9.00 do 17.00 časova.

U cilju efikasnosti i operativnosti, kao i otklanjanja bilo kakvih nejasnoća, problema ili propusta, a da bi se moglo blagovremeno postupiti po zahtjevu za prelet/slijetanje vazduhopolova, potrebno je pridržavati se sljedećeg uputstva:

I.  Za pribavljanja dozvola za prelet i slijetanje crnogorskih državnih vazduhoplova na teritorije stranih država

1.1. Podnijeti zahtjev u pisanoj formi Generalnom Direktoratu za konzularne poslove, na fax: +382 20 225 650  ili poštom (Novaka Miloševa 8, Podgorica) preko arhive Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore. Zahtjev mora obavezno da sadrži informacije:

- Predmet zahtjeva: Obezbjeđenje dozvola za prelet∕slijetanje aviona (ime avio-kompanije ili tip na relaciji: npr. Podgorica-Štokholm-Podgorica);

- Navesti za koje države se dozvola traži. (npr. Molimo da obezbijedite dozvole za prelet∕slijetanje sljedećih teritorija: npr. Srbije, Mađarske, Slovačke, Češke, Poljske i Švedske);

- Svrha leta: Prevoz zvanične delegacije Crne Gore, koju predvodi g-din..... (sa imenima i prezimenima svih putnika i funkcijama koju obavljaju);

- Osnovne podatke o vazduhoplovu: tip aviona, registarska oznaka, pozivni znak.

- Ime kontakt osobe, brojeve telefona na koje se može kontaktirati podnosilac zahtjeva, broj faksa i e-mail adresu, kao i djelovodni broj organa koji upućuje zahtjev.

1.2. Zahtjev u prilogu mora sadržavati i detaljan plan leta sa (pored podataka o vazduhoplovu) podacima o vazdušnim rutama (koridorima), ulazno-izlaznim tačkama i datumima i vremenima (UTC), odnosno popunjeni obrazac koji je u prilogu.

1.3. Za neke države je potrebno obavezno popuniti i posebne formulare (npr. Turska, Bugarska, Iran, Velika Britanija, Bjelorusija, Češka).  To praktično znači da  plan letenja treba da prati i onoliko popunjenih formulara koliko je zemalja uključeno u prelet, a koje to zahtijevaju dodatno uz plan letenja (plus dodatni formular ako je određena zemlja uključena u rutu i u odlasku i u povratku).

1.4. Imajući u vidu potrebu da se ispoštuju propisani rokovi od strane drugih zemalja, zahtjevi treba da budu podnešeni blagovremeno, a najmanje 5 radnih dana prije planiranog leta.  Pri tome treba imati u vidu činjenicu da neke evropske države nemaju organizovanu službu dostupnu van radnog vremena, tokom vikenda, državnih i vjerskih praznika, koja se bavi rješavanjem zahtjeva za izdavanje diplomatskih odobrenja (npr. Holandija, Švajcarska, Belgija).

1.5. U cilju postizanja maksimalne efikasnosti i bolje koordinacije u komunikaciji, neophodna je prethodna najava dostave zahtjeva službeniku Generalnog Direktorata za konzularne poslove zaduženom za obezbjeđivanje dozvola za prelet∕slijetanje državnih vazduhoplova, u vremenu od 9.00 do 17.00 časova, na telefon +382 20 225 650.

1.6. U slučaju izmjene podataka iz osnovnog zahtjeva takođe je potrebno dostaviti zahtjev za izmjenu u pisanoj formi na način kako je to naprijed naznačeno.

II.  Za odobrenja za prelet ili slijetanje stranih državnih vazduhoplova na teritoriju Crne Gore

Strana DKP ili ministarstva vanjskih poslova podnose zahtjev za izdavanje diplomatskih odobrenja za prelet ili sletanje stranih državnih vazduhoplova na teritoriju Crne Gore Generalnom Direktoratu za konzularne poslove, diplomatskim putem, 5 radnih dana prije planiranog leta i uz popunjavanje odgovarajućeg obrasca zahtjeva.
- Preuzmite formular u MVP_FORMULAR_ZA_PRELET.doc ili PDF formatu.

Zahtjevi koji se odnose na prevoz vojne opreme, naoružanja i robe dvostruke manjene, moraju se  takođe podnijeti najmanje 5 radnih dana prije planiranog leta kako bi blagovremeno bile obezbijeđene odgovarajuće dozvole nadležnih organa.