МФА.ГОВ.МЕ маил
Дипломариус
Евиденција исељеника

МВП


МВПЕИ
МАРРИ
ЦЕИ
МВП

МВПЕИ

ПДВ и Царина

Врсте виза

Врсте виза

Закон о странцима прописује сљедеће врсте виза:

• аеродромско-транзитну (виза А),
• визу за кратки боравак (виза Ц),
• визу за дужи боравак (виза Д).

Аеродромско-транзитна виза (виза А) издаје се странцу за један или више прелазака кроз међународни транзитни простор аеродрома за вријеме прекида путовања или трансфера између двије фазе међународног лета, без уласка на територију Црне Горе:

• Странцу који за вријеме међупристајања на аеродрому у Црној Гори не напушта авион или међународни транзитни простор аеродрома није потребна виза.
• У случају из става 2 овог члана, Влада може одредити да је држављанима одређених држава потребна аеродромско-транзитна виза (виза А), ако то захтијевају разлози националне, односно унутрашње безбједности.
• Аеродромско-транзитна виза (виза А) издаје се са роком важења који обухвата и додатно вријеме од 15 дана.
• Изузетно од предходног става, додатно вријеме неће се одобрити ако то захтијевају разлози унутрашње безбједности.
• Аеродромско-транзитна виза (виза А) за више улазака издаје се са роком важења до шест мјесеци.
• Ближе услове за издавање аеродромско-транзитне визе (виза А) прописује орган државне управе надлежан за вањске послове.

Виза за кратки боравак (виза Ц) издаје се у сврху транзита кроз Црну Гору или у сврху уласка и боравка на територију Црне Горе који не може бити дужи од 90 дана у временском периоду од 180 дана, рачунајући од дана првог уласка.
Виза за кратки боравак (виза Ц) издаје се за један, два или више улазака у Црну Гору.
Виза за кратки боравак (виза Ц) за више улазака издаје се са роком важења од шест мјесеци до пет година, ако је странац доказао:
1) потребу или оправдао намјеру да често, односно редовно путује, посебно из пословних или породичних разлога, и
2) да неће злоупотријебити издату визу, нарочито коришћењем претходно издатих виза у складу са законом, посједовањем финансијских средстава у држави поријекла и стварном намјером да напусти територију Црне Горе прије истека визе коју је затражио.
У случају транзита кроз Црну Гору, вријеме на које се виза за кратки боравак (виза Ц) издаје треба да одговара времену потребном за транзит.
Рок важења визе за кратки боравак (виза Ц) обухвата и додатно вријеме од 15 дана.
Изузетно од става 5 овог члана, додатно вријеме неће се одобрити ако то захтијевају разлози унутрашње безбједности.
Од странца који долази у приватну или пословну посјету физичком или правном лицу у Црној Гори може се затражити да приложи гарантно, односно позивно писмо, односно други доказ да ће то физичко или правно лице сносити трошкове његовог боравка у Црној Гори, укључујући и трошкове смјештаја и издржавања, као и трошкове напуштања Црне Горе.
Издата виза за кратки боравак (виза Ц) није гаранција да ће странцу бити одобрен улазак у Црну Гору.
Ближе услове за издавање визе за кратки боравак (виза Ц) прописује орган државне управе надлежан за вањске послове.

Виза за дужи боравак (виза Д) издаје се странцу који намјерава да борави у Црној Гори дуже од 90 дана, ради обављања пословних активности, односно рада или вршења службе у страним дипломатско-конзуларним представништвима и представништвима међународних организација, акредитованим у Црној Гори, али не дуже од 180 дана у временском периоду од једне године, рачунајући од дана првог уласка.
Виза за дужи боравак (виза Д) издаје се за један или више улазака у Црну Гору.
Виза за дужи боравак (виза Д) може се издати ако странац посједује гарантно, односно позивно писмо физичког или правног лица или други доказ да ће то физичко или правно лице сносити трошкове његовог боравка у Црној Гори, укључујући и трошкове смјештаја и издржавања, као и трошкове напуштања Црне Горе.
Странцу који намјерава да борави у Црној Гори ради вршења службе у страном дипломатско-конзуларном представништву и представништвима међународних организација, акредитованом у Црној Гори виза за дужи боравак (виза Д) може се издати ако посједује доказ о вршењу службе у том представништву.
Ближе услове за издавање визе за дужи боравак (виза Д) прописује орган државне управе надлежан за вањске послове, уз претходно прибављено мишљење Министарства.