МФА.ГОВ.МЕ маил
Дипломариус
Евиденција исељеника

МВП


МВПЕИ
МАРРИ
ЦЕИ
МВП

МВПЕИ

ПДВ и Царина

Држављанство

Начин и услови стицања и губитка црногорског држављанства регулисани су Законом о црногорском држављанству („Службени лист Црне Горе“, бр. 13/08).

И СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

Црногорско држављанство стиче се:
1) поријеклом;
2) рођењем на територији Црне Горе;
3) пријемом;
4) по међународним уговорима и споразумима.

1. Поријеклом црногорско држављанство стиче дијете:
- чија су оба родитеља у тренутку његовог рођења црногорски држављани;
- чији је један родитељ у тренутку рођења дјетета црногорски држављанин, а рођено је у Црној Гори;
- чији је један родитељ у тренутку рођења дјетета црногорски држављанин, други је без држављанства или непознатог држављанства или је непознат, а рођено је на територији друге државе;
- чији је један родитељ у тренутку рођења дјетета црногорски држављанин, а рођено је на територији друге државе, уколико остаје без држављанства.

- дијете рођено на територији друге државе, чији је један родитељ у тренутку рођења дјетета црногорски држављанин, ако се до навршене 18. године живота поднесе пријава за упис у матичну књигу рођених и регистар црногорских држављана, ако нема држављанство друге државе;
- лице које је навршило 18 година живота, чији је један родитељ црногорски држављанин, а други је држављанин друге државе, ако до навршене 23. године живота поднесе захтјев за упис у регистар црногорских држављана;
- дијете у случају потпуног усвојења, ако је један од усвојилаца црногорски држављанин.

2. Рођењем на територији Црне Горе црногорско држављанство стиче дијете рођено или нађено на територији Црне Горе, ако су оба родитеља непозната или непознатог држављанства или без држављанства или ако дијете остаје без држављанства.

3. Пријемом црногорско држављанство може стећи лице које, у складу са интересима Црне Горе, испуњава услове прописане у члановима 8 и 9, коме је сходно прописима Закона о странцима одобрено стално настањење у Црној Гори, које је најмање 3 године у браку са држављанином/ком Црне Горе и коме је одобрено стално настањење у Црној Гори или лице чији би пријем у држављанство представљао посебан интерес за Црну Гору;

Црногорски исељеник и члан његове породице до трећег степена сродства у правој линији могу стећи црногорско држављанство пријемом ако законито и непрекидно бораве у Црној Гори најмање двије године и испуњавају услове из члана 8. став 1 тач.1, 4, 5, 7 и 8. Закона о црногорском држављанству.

Црногорско држављанство пријемом стиче дијете, ако:
1) су оба родитеља стекла црногорско држављанство пријемом;
2) је један од родитеља стекао црногорско држављанство пријемом и ако са њим законито и непрекидно борави у Црној Гори;
3) са усвојиоцем црногорским држављанином, у случају непотпуног усвојења, законито и непрекидно борави у Црној Гори.

 

ИИ ГУБИТАК ДРЖАВЉАНСТВА

Црногорско држављанство губи се:

- по захтјеву црногорског држављанина;

- по сили закона;

- по медјународним уговорима и споразумима.


1. ПО ЗАХТЈЕВУ црногорског држављанина, држављанство се губи отпустом.

Отпуст из црногорског држављанства може се дати лицу које је поднијело захтјев за отпуст и ако
испуњава сљедеће услове:

- да је навршило 18 година живота;

- да има друго држављанство или доказ да ће бити примљено у држављанство друге државе;

- да стварно борави на територији друге државе.


Захтјев за отпуст подноси се најближем ДКП Црне Горе и уз захтјев се прилаже:

1. извод из матичне књиге родјених;

2. доказ о држављанству Црне Горе - увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци) или важећи пасош (нови образац);

3. доказ да има страно држављанство или гаранцију да ће бити примљен у страно држављанство (и за дијете уколико је обухваћено захтјевом родитеља);

4. мишљење надлежног органа старатељства или мишљење ДКП, када подносилац захтјева и дјеца бораве у иностранству, а нарушени су брачни односи

5. овјерену писану сагласност другог родитеља, уколико се и тим захтјевом тражи отпуст из држављанства и за дјецу до навршене 18-те године живота;

6. правоснажна судска одлука о разводу (ако су родитељи разведени);

7. мишљење надлежног органа старатељства у Црној Гори или ДКП у случају да други родитељ не да сагласност за отпуст дјетета из држављанства, или је непознато пребивалиште, или је лишен пословне способности и родитељског права.

Ако је дијете старије од 14 година живота, за отпуст из црногорског држављанства потребан је и његов пристанак.


2
. Губитак црногорског држављанства ПО СИЛИ ЗАКОНА

Члан 24. Закона о црногорском држављанству , између осталог, предвиђа и да пунољетни држављани који имају држављанство друге државе, губе црногорско држављанство, осим у случају када је држављанство друге државе стечено прије проглашења независности Црне Горе, односно прије 3. јуна 2006. године.


3. Губитак црногорског држављанства по медјународним уговорима и споразумима


Црногорско држављанство се може изгубити по медјународним уговорима или споразумима које је закључила Црна Гора.