MFA.GOV.ME mail
Diplomarius
Evidencija iseljenika

MVP


MVPEI
MARRI
CEI
MVP

MVPEI

PDV i Carina

Državljanstvo

Način i uslovi sticanja i gubitka crnogorskog državljanstva regulisani su Zakonom o crnogorskom državljanstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 13/08).

I STICANJE DRŽAVLJANSTVA

Crnogorsko državljanstvo stiče se:
1) porijeklom;
2) rođenjem na teritoriji Crne Gore;
3) prijemom;
4) po međunarodnim ugovorima i sporazumima.

1. Porijeklom crnogorsko državljanstvo stiče dijete:
- čija su oba roditelja u trenutku njegovog rođenja crnogorski državljani;
- čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta crnogorski državljanin, a rođeno je u Crnoj Gori;
- čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta crnogorski državljanin, drugi je bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva ili je nepoznat, a rođeno je na teritoriji druge države;
- čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta crnogorski državljanin, a rođeno je na teritoriji druge države, ukoliko ostaje bez državljanstva.

- dijete rođeno na teritoriji druge države, čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta crnogorski državljanin, ako se do navršene 18. godine života podnese prijava za upis u matičnu knjigu rođenih i registar crnogorskih državljana, ako nema državljanstvo druge države;
- lice koje je navršilo 18 godina života, čiji je jedan roditelj crnogorski državljanin, a drugi je državljanin druge države, ako do navršene 23. godine života podnese zahtjev za upis u registar crnogorskih državljana;
- dijete u slučaju potpunog usvojenja, ako je jedan od usvojilaca crnogorski državljanin.

2. Rođenjem na teritoriji Crne Gore crnogorsko državljanstvo stiče dijete rođeno ili nađeno na teritoriji Crne Gore, ako su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva ili ako dijete ostaje bez državljanstva.

3. Prijemom crnogorsko državljanstvo može steći lice koje, u skladu sa interesima Crne Gore, ispunjava uslove propisane u članovima 8 i 9, kome je shodno propisima Zakona o strancima odobreno stalno nastanjenje u Crnoj Gori, koje je najmanje 3 godine u braku sa državljaninom/kom Crne Gore i kome je odobreno stalno nastanjenje u Crnoj Gori ili lice čiji bi prijem u državljanstvo predstavljao poseban interes za Crnu Goru;

Crnogorski iseljenik i član njegove porodice do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji mogu steći crnogorsko državljanstvo prijemom ako zakonito i neprekidno borave u Crnoj Gori najmanje dvije godine i ispunjavaju uslove iz člana 8. stav 1 tač.1, 4, 5, 7 i 8. Zakona o crnogorskom državljanstvu.

Crnogorsko državljanstvo prijemom stiče dijete, ako:
1) su oba roditelja stekla crnogorsko državljanstvo prijemom;
2) je jedan od roditelja stekao crnogorsko državljanstvo prijemom i ako sa njim zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori;
3) sa usvojiocem crnogorskim državljaninom, u slučaju nepotpunog usvojenja, zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori.

 

II GUBITAK DRŽAVLJANSTVA

Crnogorsko državljanstvo gubi se:

- po zahtjevu crnogorskog državljanina;

- po sili zakona;

- po medjunarodnim ugovorima i sporazumima.


1. PO ZAHTJEVU crnogorskog državljanina, državljanstvo se gubi otpustom.

Otpust iz crnogorskog državljanstva može se dati licu koje je podnijelo zahtjev za otpust i ako
ispunjava sljedeće uslove:

- da je navršilo 18 godina života;

- da ima drugo državljanstvo ili dokaz da će biti primljeno u državljanstvo druge države;

- da stvarno boravi na teritoriji druge države.


Zahtjev za otpust podnosi se najbližem DKP Crne Gore i uz zahtjev se prilaže:

1. izvod iz matične knjige rodjenih;

2. dokaz o državljanstvu Crne Gore - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili važeći pasoš (novi obrazac);

3. dokaz da ima strano državljanstvo ili garanciju da će biti primljen u strano državljanstvo (i za dijete ukoliko je obuhvaćeno zahtjevom roditelja);

4. mišljenje nadležnog organa starateljstva ili mišljenje DKP, kada podnosilac zahtjeva i djeca borave u inostranstvu, a narušeni su bračni odnosi

5. ovjerenu pisanu saglasnost drugog roditelja, ukoliko se i tim zahtjevom traži otpust iz državljanstva i za djecu do navršene 18-te godine života;

6. pravosnažna sudska odluka o razvodu (ako su roditelji razvedeni);

7. mišljenje nadležnog organa starateljstva u Crnoj Gori ili DKP u slučaju da drugi roditelj ne da saglasnost za otpust djeteta iz državljanstva, ili je nepoznato prebivalište, ili je lišen poslovne sposobnosti i roditeljskog prava.

Ako je dijete starije od 14 godina života, za otpust iz crnogorskog državljanstva potreban je i njegov pristanak.


2
. Gubitak crnogorskog državljanstva PO SILI ZAKONA

Član 24. Zakona o crnogorskom državljanstvu , između ostalog, predviđa i da punoljetni državljani koji imaju državljanstvo druge države, gube crnogorsko državljanstvo, osim u slučaju kada je državljanstvo druge države stečeno prije proglašenja nezavisnosti Crne Gore, odnosno prije 3. juna 2006. godine.


3. Gubitak crnogorskog državljanstva po medjunarodnim ugovorima i sporazumima


Crnogorsko državljanstvo se može izgubiti po medjunarodnim ugovorima ili sporazumima koje je zaključila Crna Gora.