Мања слова Већа слова РСС
МФА.ГОВ.МЕ маил
Дипломариус
Евиденција исељеника

МВП


МВПЕИ
МАРРИ
ЦЕИ
МВП

МВПЕИ

ПДВ и Царина

Економска дипломатија

И УВОД

На предлог Министарства вањских послова и европских интеграција, Влада Црне Горе уврстила је План развоја економске дипломатије у Програм рада за 2013. годину, као једну од приоритетних активности. Овим планом задужено је МВПЕИ да до краја ИИ квартала припреми и предложи Влади модел економске дипломатије и план активности у циљу представљања економских интереса Црне Горе у иностранству и развоја економских односа са иностранством, како би се валоризовале директне стране инвестиције и унаприједила сарадња између домаћих и страних компанија, односно подржао извоз.

У том смислу МВПЕИ је предложило, а Влада Црне Горе усвојила измјене и допуне Уредбе о организовању државне управе којом се предлаже модел да се надлежности у дијелу економских односа са иностранством и промоције економских интереса пренесу у надлежност МВПЕИ. Такодје, Влада је усвојила и предлог нове организације и систематизације МВПЕИ којом је предвидјено успостављање нове организационе јединице – Генералног директората за економску дипломатију и медјународну културну сарадњу, чиме је дефинисан модел “интегрисана економска дипломатија”. На овај начин су створене законске и институционалне претпоставке да се имплементира дефинисани модел којим се стварају услови за ефикаснију координацију унутар администрације и ППП приступ са партнерским институцијама у циљу постизања синергијског ефекта на промоцији економских интереса у иностранству, као и ефикасност са аспекта трошкова.

Иако је економска дипломатија интегрални дио модерне дипломатије, евидентан је тренд и код развијених и земаља у развоју да економија постаје центар дипломатије. У економском контексту глобализације, уз изражене проблеме економске кризе, упоредна рјешења указују да економска дипломатија постаје раисон д’етре традиционалне дипломатије, која треба да мобилише инвестиције и пружи подршку извозним активностима. У том смислу идентификована је потреба координације активности на интернационализацији и промоцији економских интереса и привлачењу бизниса и страних инвестиција на нивоу министарстава вањских послова, у циљу постизања синергијског ефекта.

Тако је, на примјер, у оквиру Министарства вањских послова Француске у марту 2013. године успостављен сектор за економску дипломатију. Италијанска министарска вањских послова Бонино презентирала је економску дипломатију као кључни приоритет вањских послова. Бивша државна секретарка Клинтон је такодје током 2010. године реорганизовала Стате Департмент и успоставила Сектор за економију, енергетику и екологију. Исти тренд је евидентан и код земаља региона. Тако су и земље региона, посебно Словенија и Македонија, дефинисале економску дипломатију као приоритет своје спољне политике. На недавно одржаној “Медјународној конференцији о економској дипломатији и интернационализацији” представници влада, министарстава вањских послова, привредних комора и бизниса апострофирали су значај економске дипломатије кроз моделе Француске, Данске, Словеније, Турске, Русије, Индије, Њемачке, Аустрије. Уз одређене разлике искристалисао се као оптималан тзв. “скандинавски” модел, којим се успоставља координациони механизам у минисарству вањских послове. Полазиште за успостављање ефикасног модела економске дипломатије у Црној Гори је “скандинавски”, односно прецизније модел Данске, који је примијенила и Словенија, уз одредјена прилагодјавања локалном контексту. Дански модел подразумијева интегрисану економску дипломатију у оквиру министарсва вањских послова.


ИИ МОДЕЛ ЕКОНОМСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

Модел економске дипломатије, који је дефинисан Уредбом о организацији и начину рада државне управе и Правилником о организацији и систематизацији Министарства вањских послова и европских интеграција, подразумијева интегрисани приступ како би се обезбиједила боља координација и синергијски ефекат институција које имају економске односе са иностранством и промоцију у дјелокругу свог рада. У том смислу Генерални директорат за економску дипломатију ће као „тачка контакта и центар подршке“ (ентрy поинт анд суппорт центер), према моделу приватно-јавног партнерства са свим институцијама и организацијама, координирати економску дипламатију, односно активности подршке и промоције у дијелу извоза и директних страних инвестиција, као и информисаност свих заинтересованих страна. У том смислу економска дипломатија треба да мобилише све ресурсе у циљу подршке извозу и страним инвеститорима.

Промоција извоза обухвата подршку домаћим фирмама у вези са информацијама о ино тржиштима и потенцијалним партнерима, успостављање контаката са потенцијалним партнерима у иностранству, помоћ у организовању састанака купац-добављач, учешће у пословним делегацијама, учешће на сајмовима и форумима. Учешће дипломатских представника је од пресудне важности у овим активностима. Мобилисање СДИ подразумијева валоризацију инвестиционих могућности, прво идентификовање могућности а онда презентацију како би се реализовала инвестиција.


1. Законодавни и институционални оквир

Уредбом о организацији и начину рада државне управе прописано је да је Министарство вањских послова и европских интеграција, између осталог, надлежно за координацију и унапређење медјународне економске сарадње; промоцију и валоризацију економских интереса Црне Горе у иностранству; координацију промоције спољне трговине и презентације економксих интереса Црне Горе ради привлачења директних страних инвестиција у циљу економске валоризације; подстицање интернационализације црногорске привреде; координацију и учествовање у закључивању билатералних и мултилатералних споразума из области економије (уговоре за промоцију и заштиту инвестиција); координацију рада мјешовитих комисија за економску сарадњу; координацију сарадње са медјународним организацијама (Организацијом за економску сарадњу и развој - ОЕЦД); координацију међународне развојне и хуманитарне помоћи; унапређење сарадње у области културе, образовања и спорта у међународним односима; координацију сарадње са ресорним министарствима и осталим домаћим и страним партнерима (државни органи и организације, органи локалне самуоправе, асоцијације, привредни субјекти, итд) у циљу заштите, валоризације и промоције економских интереса Црне Горе у иностранству.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства вањских послова и европских интеграција успостављен је Генерални директорат за економску дипломатију и културну сарадњу који обухвата Дирекцију за економске односе и културну сарадњу и Дирекцију за промоцију и информисање.

Дирекција за економске односе и културну сарадњу са иностранством има мандат да реализује послове координације и унапредјења економске сарадње са другим државама и међународним организацијама; анализу и припрему информација о економској, трговинској инвестиционој сарадњи, економским потенцијалима и развојним пројектима Црне Горе; анализу и припрему информација о инвестиционим могућностима у иностранству и економским и развојним могућностима за сарадњу, као и могућностима за културну сарадњу; координацију и учествовање у раду мјешовитих комисија за економску и културну сарадњу; координација и учешће, заједно са надлежним министарствима, у преговорима и припреми међународних споразума из области економије и културе; координацију међународне развојне и хуманитарне помоћи; унапређење сарадње у области културе, образовања и спорта у међународним односима; координацију и комуникацију са ресорним министарствима и осталим домаћим и страним партнерима (државни органи и организације, органи локалне самоуправе, асоцијације, привредни субјекти, итд) у циљу усмјеравања и валоризације економских и културних интереса Црне Горе у иностранству; подршку домаћим партнерима на успостављању контакта са министарствима и другим државним и локалним институцијама, привредним асоцијацијама, и медијима на националном и локалном нивоу, као и повезивање са релевантним институцијама у Црној Гори; подршку извозним активностима; подршка страним инвеститорима за улазак на црногорско тржиште; организацију и учешће на састанцима пословних делегација, презентацију на форумима, и другим презентацијама и конференцијама као и други промотивним догађајима; савјетодавну подршка за улазак на ино тржишта; подршку у успостављању контаката са потенцијалним бизнис партнерима; преглед и анализу макроекономске ситуације и могућности за економску сарадњу у земљи домаћину; кооринацију институционалне билатералне сарадње измедју Црне Горе и земаља домаћина.

У Дирекцији за промоцију и информисање у области економске и кутлурне сарадње врше се послови који се односе на припрему и имплементацију маркетинг стратегије за Црну Гору; промоцију Црне Горе код међународне заједнице укључујући и међуанродне институције и рејтинг агенције; промоцију економских и културних интереса Црне Горе у иностранству; координацију промоције спољне трговине и презентације економкских потенцијала Црне Горе ради привлачења директних страних инвестиција у циљу економске валоризације; промоцију Црне Горе као инвестиционе дестинације; координацију промотивне активности са осталим државним органима, организацијама, асоцијацијама и другим заинтересованим странама; информисање и подршку страним компанијама; информисање и подршку црногорским компанијама; припрему комуникационе стратегије у циљу информисања и промоције о потенцијалним инвестиционим могуцностима; информисање ДКП-а о економским кретањима, инвестиционим могућностима у Црној Гори; информисање иностраних дипломатских представништава, бизнис удружења и иностраних компанија у Црној Гори; координацију и комуникацију са ресорним министарствима и осталим домаћим и страним партнерима (државни органи и организације, органи локалне самуоправе, асоцијације, привредни субјекти, итд.) у циљу презентације економских и културних интереса Црне Горе у иностранству; информисање о пословним могућностима, медјународним тендерима, и догађајима који су релевантни за црногорске институције, бизнис и културу; промоцију економских и културних интереса Црне Горе у иностранству и подстицање интернационализације црногорске привреде и културе.


2. Управљање економском дипломатијом

Активности економске дипломатије биће на линији, односно у функцији, Владиних приоритета усмјерених на постизање економског раста и креирање радних мјеста кроз подршку предузећима да учествују на инотржиштима и реализују/повећају извоз, као и привлачење бизниса и директних страних инвестиција у Црну Гору у циљу хитног покретања инвестиционог циклуса.

У том смислу важно је успостављање ефикасног механизма економске дипломатије како би се остварила координација и синергија свих институција и организација које су дио тог процеса, укључујући посебно дипломатско-конзуларна представништва.

Интегрисана економска дипломатија подразумијева:

1. Успостављање Генералног Диектората за економску дипломатију као интеграционог и координационог механизма у односу на све институције и организације које су укључене у процес (ресорна министарства, пословна удружења, МИПА, црногорска ДКП, страна ДКП у Црној Гори, универзитетске установе, локалне самоуправе, црногорске фирме, срани инвеститори),
2. Успостављање ефикасног механизма подршке домаћем бизнису у иностранству и иностраним инвеститорима у Црној Гори,
3. Успостављање ефикасног механизма подршке нашим дипломатским представништвима за реализацију планираних активности, у смислу ажурног достављања инструкција и информација,
4. Отвореност Министарства и дипломатских представништава за предузећа,
5. Успостављање стратешког тијела које ће обезбиједити координацију на међуресорском нивоу у односу на стратешке правце и регулаторна унапређења за пословање,
6. Амбасаде ће припремати информацију о економском оквиру земље пријема као и потенцијалним могућностима за извоз и привлачење инвестиција, као и годишњи план рада и извјештај о раду,
7. Припрему пакета информација о Црној Гори као инвестиционој дестинацији, о конкретним пројектима, као и редовних инструкција о актуелним питањима како би се презентирао јединствен став,
8. Увести праксу организовања састанака са пословним удружењима или потенцијалним инвеститорима приликом званичних посјета државних делегација,
9. Увести праксу да у званичним делегацијама буду и представници бизнис заједнице,
10. Успоставити механизам стипендија за области медјународне економске сарадње, промоције и других неопходних знања и вјештина неопходних за јачање капацитета функције економске дипломатије.


3. Промоција економских интереса

Циљ промоције економских интереса је привлачење бизниса и инвестиција у Црну Гору, као и интернационализација црногорских производа. Да би се то постигло неопходно је првенствено промовисати Црну Гору као бренд и као инвестициону дестинацију на билатералном, регионалном и глобалном плану. То је предуслов да би активности на промоцији извоза и страних инвестиција дали резултате.

То потврдјују, измедју осталог, и резултати истраживања које је урађено на УС Фортуне 500, на узорку од 200 компанија, који показују да 72% испитаника указује на јаку везу измедју националног имиџа и куповине иностраних производа и услуга, додајући конкретну повезаност између корпорацијског бренда и националног идентитета (Хоцкинг 2000).

Државе морају константно унапредјивати свој бранд јер „промјена реалности и контекста морају утицати на промјену перцепције“ (Олинс 1999). Ово се посебно односи на транзиционе земље и оне у развоју које су претрпјеле значајне промјене и напредак а о чему се мало зна глобално. У том смислу бранд државе зависи и од дипломатске активности.

На примјер, према рејтингу на једној од глобалних листи националних брендова „WорлдПР 2013 Глобал Леадерсхип“ Црна Гора је рангирана на следећи начин:
• Према западном индексу перцепције („Wестерн Перцептион Индеx“), Црна Гора је рангирана на 161. мјесту од укупно 213 земаља и економских центара, што је испод већине земаља Централне и Источне Европе и ниско на глобалном рангу,
• Према Индексу главних трговинских партнера („Мајор Традинг Партнерс Индеx“) Црна Гора се налази на 189. мјесту од 199 земаља и економских центара,
• Према Индексу перцепције инвеститора („Инвестор Перцептион Индеx“) Црна Гора се налази на 195. од 213 мјеста што указује на неразвијен бренд у кључним свјетским финансијским центрима,
• Према Индексу перцепције о туризму („Тоурисм Перцептион Индеx“) Црна Гора се налази на 90. Мјесту од 213 земаља што указује на осредњу потврду туризма у односу на конкуренцију,
• Црна Гора се налази на 121. од 213 мјеста према Индексу историјског печата („Хисторицал Фоотпринт Индеx“), што указује на релативно слаб национални бренд на глобалном тржишту.
Индекси о перцепцији бранда Црне Горе указују на низак рејтинг, а такодје сугеришу да је од ових индикатора најбоља перцепција у туризму што је резултат активности на промоцији Црне Горе као туристичке дестинације.

Ови показатељи указују на неопходност да Министарство вањских послова и европских интеграција у сарадњи са МИПА и ресорним министарствима и институцијама, и уз помоћ реномиране фирме специјализоване за интегрисане корпоративне комуникације и маркетинг, припреми маркетинг стратегију за Црну Гору, секторске маркетинг стратегије за циљана тржишта, маркетинг стратегије за производе-дестинацију, као и за инвестиционе пројекте.

У том контексту су значајне дипломатске активности и дипломатска представништва, јер сваки аспект вањских односа – билатералних, регионалних или глобалних – утиче на имиџ и рејтинг државе, што значајно утиче на привлачење инвестиција и интернационализацију производа. Министарства вањских послова, амбасаде, дипломате у значајној мјери утичу на пројектовање позитивног имиџа своје земље. Различите земље су припремиле и имплементирале различите стратегије које одговарају за њих. Управо зато је од кључног значаја израда и реализација активности у овој области.
ИИИ КОНСТАТАЦИЈЕ

1. Земље које имају интегрисану структуру и систем који је отворен заинтересованим странама за процес доношења одлука представљају најбољу праксу.
2. Јаке економске политике у земљи и ефективна економска дипломатија су повезане. Развој утиче на капацитет за наступ у иностранству, а раст атрактивности земље ствара добар амбијент за добар маркетинг земље и добре инвестиције. Појединачне и системске активности су једнако важне.
3. Комбинација спољне политике са спољном трговином ствара основ за синергиски ефекат.
4. Министарства вањских послова морају јачати економске вјештине у дипломатској мрежи и бити отворена за економске партнере. Тренинг програме треба организовати заједно са релевантним институцијама које се баве економијом, као и бизнисменима.
5. Неопходно је стално унапредјевати систем управљања економијом на бази најбоље праксе.

ИВ ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2013 (јул-децембар) мозете преузети овдје